تشریح بند5 استاندارد ISO 9001

تشریح بند5 استاندارد ISO 9001     بند 5 استاندارد شامل بند های زیر می باشد: -مدير ارشد سازمان باید مقاصد و سياستهاي كلي كيفي شركت را معمولا در يك صفحه به نام خط مشی کیفیت به تمام پرسنل خود اعلام نماید. -با توجه به خط مشی کیفیت که قبلا …

بند6 استاندارد ISO 9001

بند6 استاندارد ISO 9001   بند 6-2-منابع انسانی بند 6-2-1-کلیات كاركناني كه عملكرد آنها بر انطباق با الزامات محصول تاثيرمي گذارد، بايد داراي صلاحيت هاي لازم بر مبناي تحصيلات آموزش، مهارت ها و تجارب مناسب باشند يادآوري: انطباق با الزامات محصول مي تواند به صورت مستقيم يا غير مستقيم توسط …