بلوغ صبورانه در سازمان

بلوغ صبورانه در سازمان متن زیر مواردی را در مورد بلوغ صبورانه در سازمان ارائه می نماید: نیکوس کازانتزاکیس نقل می کند که در دوران کودکی، یک پیله کرم ابریشم را بر روي درختی می یابد، درست هنگامی که پروانه خود را برای خروج از پیله آماده می سازد اندکی …