شاخص های بقا در کسب و کار

شاخص های بقا در کسب و کار       چرا برخی پلت فرم ها رشد می کنند و برخی دیگر نه؟ علی بابا، تنسنت و اوبر چه درس هایی برای ما دارند؟ آن ها رمز شکوفایی خود را به ما می گویند. پنج ویژگی که شما را متمایز می …