بفهمید و یا از سر راه کنار بروید

بفهمید و یا از سر راه کنار بروید بفهمید و یا از سر راه کنار بروید: درک عمیقی از کارها در یک دنیای آرمانی ، مدیران همواره کاری را مدیریت میکنند که درک عمیقی از آن دارند. ولی در دنیای واقعی چنین چیزی همیشه عملی نیست و هر مدیری نمی‌تواند …