در چه مواقعی برگزاری جلسه مطلوب نیست

در چه مواقعی برگزاری جلسه مطلوب نیست     در مواقع زیر بهتر است جلسه ای برگزار نکنید:وقتی آمادگی برای جلسه ندارید و یا زمان کافی جهت آمادگی برای جلسه را ندارید با اینکه این قانون ساده به نظر می رسد ولی واقعا اغلب مدیران آن را رعایت نمی کنند …

آیا واقعا به برگزاری جلسه نیاز دارید؟

آیا واقعا به برگزاری جلسه نیاز دارید؟       برگزاری جلسات متعدد برگزاری جلسات متعدد یکی از مشکلات سازمانهاست. مدیران اغلب در مورد این جلسات و تعدد آنها زیر سوال هستند. آنها نه می توانند جلسات را برگزار نکنند و نه می توانند تعداد آنها را تحت کنترل خود …