برون سپاری چیست؟

برون سپاری چیست؟ (outsourcing) برون سپاری چیست؟؟؟؟ با ما همراه شوید…… (outsourcing) برون سپاری در ادبیات مدیریتی، به معنی انتقال بخشی از زنجیرة ارزش یک سازمان، شرکت، یا بنگاه اقتصادی به خارج از سازمان است. دو معنای برون سپاری: 1. برو ن سپاری فرآیندها (Business Process Outsourcing (BPO در (BPO) …