هزینه های کیفیت COQ

هزینه های کیفیت COQ ◊هزینه های فقدان کیفیت به چهار دسته هزینه های شکست داخلی،شکست خارجی،پیشگیری و ارزیابی طبقه‌بندی می‌شود و موضوعات هر یک از دسته‌های هزینه های کیفیت COQ با توافق جمعی در درون سازمان تعیین می شود،هزینه های فقدان کیفیت برای هر سازمان باید متناسب با آن سازمان …