بیکاری از کجا می‌آید؟

بیکاری از کجا می‌آید؟ بیکاری از کجا می‌آید؟با ما همراه بمانید: بخش پایانی استیون هورویتز ←ولی نرخ بیکاری می‌تواند با تاثیرگرفتن از سیاست‌های اشتباه بیشتر هم باشد. رایج‌ترین این سیاست‌ها،سیاستی است که سعی می‌کند میزان دستمزدها را بالاتر از توان ایجاد منافع کارگران قرار دهد. قوانین دستمزد امرار معاش و …