الگوی شطرنج در برنامه‌ریزی

الگوی شطرنج در برنامه‌ریزی     بازی شطرنج و منچ هر دو مهیج هستند، اما با هم تفاوت‌هایی دارند؛ حرکت مهره ها در منچ شبیه هم بوده و همه روبه جلو است.اما حرکت مهره های شطرنج هر کدام متفاوت است و همه رو به جلو نیست و میتواند رو به …