آشنایی با برنامه ریزی استراتژیک

آشنایی با برنامه ریزی استراتژیک آشنایی با برنامه ریزی استراتژیک ۱- تعریف برنامه‌ریزی برنامه‌ریزی عبارتست از فرایندی دارای مراحل مشخص و به هم پیوسته برای تولید یك خروجی منسجم در قالب سیستمی هماهنگ از تصمیمات. برنامه بیانی روشن، مستند و مشروح از مقاصد و تصمیمات است. برنامه خروجی فرایند برنامه‌ریزی …