بررسی رویداد OHSAS 18001

بررسی رویداد، عدم انطباق، اقدام اصلاحی و اقدام پیشگیرانه  بررسی رویداد سازمان باید روش های اجرایی برای ثبت، بررسی و تجزیه و تحلیل رویدادها جهت موارد زیر ایجاد، مستقر و نگهداری کند: الف) تعیین نقایص اساسی ایمنی و بهداشت شغلی و دیگر عواملی که ممکن است علت یا مسبب بروز …