افرادی که خود را عقل کل میدانند

روش برخورد با افرادی که خود را عقل کل میدانند متن زیر در مورد روش برخورد با افرادی که خود را عقل کل میدانند مطالبی را ارائه می دهد:     اول از همه اینکه باید بفهمید که این فرد چطور فکر می کند اگر فکر کند که همه چیز …