برانگیختن عملکرد

برانگیختن عملکرد متن زیر مواردی را در مورد برانگیختن عملکرد ارائه می نماید: نقاط قوت یک فرد همیشه به کار گرفته نمی شود و برخی اوقات نیازمند محرک و انگیزه است تا بیدار شود اگر ماشه محرک هر فرد را به درستی و در زمان مناسب بچکانیم او سخت تر …