خوش‌بینی و بدبینی

خوش‌بینی و بدبینی متن زیر مطالبی را در مورد بحث خوش‌بینی و بدبینی ارائه می نماید: همه ما بارها اين جمله را نه تنها از مشاوران و روانشناسان بلكه از عامه مردم شنيده‌ايم و يا اينكه خودمان به ديگران توصيه كرده‌ايم: ” نيمه پُر ليوان را ببين نه نيمه خالي …