چگونه از زبان بدن استفاده کنیم؟

⁣چگونه از زبان بدن استفاده کنیم؟   ⁣ حالت بدن: شانه‌ها را راحت نگه‌ دارید تا خیلی شق و رق به نظر نرسید. بدن‌‌تان در راستای بدن مخاطب‌‌ باشد تا نشان بدهید به صحبت‌ او گوش می‌کنید کمی به جلو خم شوید، این حالت نشان‌دهنده‌ی تمرکز و توجه شماست و …