نرم افزار کنترل پروژه و مدیریت پروژه

نرم افزار کنترل پروژه و مدیریت پروژه     فرایند کنترل پروژه کنترل پروژه فرایندی است در جهت حفظ مسیر پروژه برای دستیابی به یک تعادل اقتصادی موجه بین سه عامل هزینه ، زمان و کیفیت در حین اجرای پروژه ، که از ابزار و تکنیکهای خاص خود در انجام این …