با چه ارزشهایی مدیریت می کنید؟

با چه ارزشهایی مدیریت می کنید؟ متن زیر اطلاعاتی را در مورد ارزش های مدیریت ارائه می نماید.با متا همراه باشید. موارد زیر را در نظر بگیرید با ارزش هایی پیش بروید که دیگران به شما احترام بگذارند و پیرو شما باشند. مدیریت مدیران ، به تبعیت دیگران از آنها بستگی …