با مدیرتان صحبت کنید

با مدیرتان صحبت کنید         توصیه به کارکنانی که با افت عملکرد مواجهند: اینکه گاهی بازدهی‌تان کم شود، طبیعی است. به هر حال، همه ما هر از گاهی عملکردمان افت می‌کند، به مدت چند ماه یا حتی یک سال. در این مواقع، نباید بنشینید و منتظر گزارش …