با قدرت مخالفت کنید!(راهکارهای مدیرتی)

با قدرت مخالفت کنید!(راهکارهای مدیرتی)  در رابطه با مدیر   اگر ترس و دلهره به دل راه دهید، هیچ گاه نمی توانید یک مدیر خوب باشید. باید بدانید در چه زمانی صحبت کنید و اینکه چگونه می توانید با اتکا به منابع معتبر و موثق و استدلال های منطقی، از …