شش باور غلط در مورد کارآفرینی

شش باور غلط در مورد کارآفرینی     شش باور غلط در مورد کارآفرینی -باید در دانشگاه کارآفرینی یاد بگیریم! -️کارآفرین شویم تا ثروتمند شویم و یا برای ثروتمند شدن باید به دنبال کارآفرینی باشیم! -دولت باید برای مردم کارآفرینی کند و از این طریق برایشان اشتغال ایجاد کند! -️بین هوش …