باغبان یا نجار

باغبان یا نجار متن زیر مطالبی را در مورد باغبان یا نجار بودن مطالبی را ارائه می نماید: ◊نجار، قبل از اینکه شروع به ساختن چیزی کند، باید نقشۀ دقیق همه‌چیز را بکشد،او پیش از اینکه یک صندلی بسازد، دقیقاً می‌داند نتیجۀ کارش چه خواهد شد و اگر به اندازۀ …