بازی محدود یا نامحدود

بازی محدود / نامحدود دو مدل بازی محدود و بازی نامحدود داریم. وقتی دو شرکت کننده داشته باشیم، یکی از این بازی ها شکل خواهد گرفت. در بازی محدود، شرکت کننده ها مشخص هستند، قوانین بازی مشخص است، هدفی از پیش تعیین گردیده است و در صورت رسیدن به آن …