شایستگی کارکنان

شایستگی کارکنان مطلب زیر توضیحات کوتاهی در مورد شایستگی کارکنان و بازنگری این شایستگی کارکنان ارائه می دهد. عضو موثر و موفق در یک سازمان تجربه می‌کند. این مهارت‌ها و ویژگی‌ها می‌توانند در زمینه‌های مختلفی نظیر تخصص فنی، توانایی‌های مدیریتی، توانایی‌های ارتباطی، اخلاقیات حرفه‌ای، توانایی حل مسائل، و توانایی کار …