شایستگی کارکنان

شایستگی کارکنان مطلب زیر توضیحات کوتاهی در مورد شایستگی کارکنان و بازنگری این شایستگی کارکنان ارائه می دهد. بازنگری مربوط به شایستگی مواردی که شایستگی مورد نیاز برای هر فراین را مشخص میکند و سوابقی که فهرست شایستگی هر یک از کارکنان را نشان میدهد،بایستی به طور منظم مورد ارزیابی …