بازنگری انرژی

بازنگری انرژی یکی از موارد و بندهای مهم در سیستم مدیریت انرژی(ایزو 50001) مبحث بازنگری انرژی میباشد.متن زیر ملاحظه نمایید.: کمیته انرژی استفاده و مصرف انرژی را بر اساس اندازه گیری و سایر داده ها به وسیله شناسایی منابع جاری انرژی و ارزیابی استفاده و مصرف انرژی حال حاضر و گذشته …