تعیین و بازنگري نيازمنديهاي محصول

تعيين نيازمنديهاي مربوط به پروژه در یک شرکت ساختمانی تعیین و بازنگري نيازمنديهاي محصول مربوط به یک شرکت ساختمانی در زیر قابل مشاهده است: نيازمنديهاي مربوط به پروژه ها شامل نيازمنديهاي تعيين شده توسط مشتري از جمله الزامات در خصوص نحوه تحويل قطعی پروژه ، نيازمنديهاي تلويحي ، نيازمنديهاي قانوني …