بازنگري درخواست‌ها

بازنگري درخواست‌ها برای آگاهی بیشتر در مورد بازنگری درخواست ها ایزو 17025 متن زیر را مطالع فرمایید: – درخواست‌هاي رسيده از مشتريان داخلي  کلیه الزامات انجام آزمون شامل : شفاف بودن روش تست و امكان انجام آن در آزمايشگاه در دسترس بودن تجهيزات مرتبط با انجام تست در دسترس بودن …