پیرسالاری Elderocracy

پیرسالاری Elderocracy پیرسالاری Elderocracy مبحثی مهم می باشد که می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید: ◊در دنیای علوم انسانی برای انتقال معناها و پیام‌ها می‌توان به‌سادگی مفهوم سازی کرد،مفاهیم عمدتاً برای رفتارها، کنش‌ها، انتخاب‌ها،علائق و رویه‌هایی که جدید هستند ولی مرتباً تکرار می‌گردند ساخته می‌شوند. مفهوم‌سازی ◊شاید یکی از …

طرح های بازنشستگی

انواع طرح های بازنشستگی انواع طرح های بازنشستگی را می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید:   1- طرح بیمه بازنشستگی در طرح های بیمه بازنشستگی موسسه مربوطه با یکی از شرکت های بیمه قراردادی منعقد می سازد و با پرداخت حق بیمه به شرکت مزبور کارکنان سازمان را برای …