بازاریابی دهان به دهان

بازاریابی دهان به دهان بازاریابی دهان به دهان را می توانید در مت زیر دنبال بفرمایید: قسمت بعدی ۱۶- در فعالیت‌های اجتماعی شرکت کنید. -چه حمایت از یک تیم فوتبال محلی باشد، چه کمک به خیریه‌ها یا برگزاری جشن‌ها و همایش‌ها، شرکت در فعالیت‌های اجتماعی باعث می‌شود نام شما و …