تفاوت بازرسی و کنترل های پیشگیرانه

تفاوت بازرسی و کنترل های پیشگیرانه    روش بازرسی: تلاش ها و اقدام های کنترلی پس از تولید محصول و یا ارائه خدمات انجام میشد. در فرایند تولید اقدام خاصی انجام نمی شد و تولید محصولات خارج از الزامات مهم نبود چراکه کنترلی برای یافتن آنها وجود نداشت. بیشتر از …