بازرسی ایمنی

برای اطلاعات در مورد بازرسی ایمنی متن زیر را مطالعه نمایید. بازرسي هاي برنامه ريزي شده واحد HSEQ براي برآورده شدن هدف اين روش اجرايي، براساس چک لیست بازرسی ایمنی و بهداشت شغلی  نسبت به بازرسی ادواری کلیه واحدها، خطوط تولید و مکان های کاری مطابق با جدول زمان بندی بازرسی …