بازدهی و کارایی

بازدهی و کارایی بازدهی و کارایی :بازدهی: انجام دادن کارها با کمترین حد داده ، در حالی که کارایی: انجام دادن یک کار درست به شیوه درست  . حالا باید در نظر داشته باشیم با توجه به این موضوع که کارایی انجام درست کار هاست و این یبه چه معنا …