نکاتی در خصوص بازخورد گرفتن

نکاتی در خصوص بازخورد گرفتن     دریافت بازخورد از دیگران مورد ارزیابی قرار گرفتن و دریافت بازخورد از دیگران را نعمت و فرصتی میدانم که به تکامل و توسعه ما کمک میکند. همه ما نقطه کور داریم؛ یعنی بخشی از خودمان را که احتمالا بیشتر از جنس نقاط ضعف …