بازانگاری مدیریت

بازانگاری مدیریت بازانگاری مدیریت”حیاتی‌ترین کار و مسئولیت نسل ما این است که بازانگاری مدیریت در مورد سازمان‌های خود، اعم از خصوصی و دولتی همت گماریم”. ( به نقل از کتاب بازانگاری نوشته تام پیترز ) در طول تمدن بشری،‌ مقاطعی از تاریخ هستند که به دلیل انباشت پیشرفت‌های پیشینه بشر، …