بازارکاهی

بازارکاهی  قسمت اول (Demarketing) زمانی شکل می‌گیرد که یک شرکت بخواهد فروش یک محصول را کم یا متوقف کند. – همیشه شرایط برای یک شرکت یکسان نیست و مسیر زندگی یک شرکت یا یک محصول دارای چالش ها و بالا و پایینی های بسیار زیادی است. – بسته به شرایط …