بازاریابی نقطه خرید

بازاریابی نقطه خرید بازاریابی نقطه خرید را در متن زیر دنبال بفرمایید:   ایجاد انگیزه برای خرید شامل فروش مکمل در نزدیکی محلی است که خرید صورت می‌پذیرد برای نمونه در یک خواربارفروشی اقلام کوچکی در نزدیکی پیشخوان فروش قرار داده شده‌اند هدف از این کار ایجاد انگیزه برای خرید …

بازار نیروی کار

بازار نیروی کار توانایی سازمان عمدتا به منابع سازمانی آن بستگی دارد و نیروی انسانی بخش مهمی از این منابع محسوب می شود،زمانی سازمان ها می توانند از توانایی نیروی انسانی بهره مند باشند که در محیط آن ها عناصر انسانی و کارکنان مناسب در دسترس بوده باشد. تعداد و …