اصول اولیه بازاریابی چریکی

اصول اولیه بازاریابی چریکی   اشتباهی رایج در زمینه بازاریابی اشتباهی رایج در زمینه بازاریابی آن است که فکر میکنیم این فرآیند مربوط به آینده و مشتریان بعدی ما خواهد شد ولی در بازاریابی چریکی نیمی از زمان به مشتریان فعلی اختصاص داده میشود و جمع آوری اطلاعات در مورد …