بازاریابی رابطه مند

۴ رکن بازاریابی رابطه مند ۴ رکن بازاریابی رابطه مند را در متن زیر مطالعه بفرمایید: قسمت بعدی تعهد ♦دومین بنیان مطرح شده برای بازاریابی رابطه‌مند تعهد می‌باشد. استمرار رابطه ♦تعهد التزام صریح یا ضمنی به استمرار رابطه بین طرفین مبادله است. رابطه تمایل پایدار ♦تعهد به رابطه تمایل پایدار …

بازاریابی رابطه مند

۴ رکن بازاریابی رابطه مند ۴ رکن بازاریابی رابطه مند را در متن زیر مطالعه بفرمایید:  قسمت بعدی تعریف گسترده تر وفاداری مشتری به این صورت است که وفاداری با سه عنصر زیر همراه است: ۱- عنصر رفتاری مشتری که همان تکرار عمل خرید است، ۲- عنصر نگرشی مشتری که …