عملکرد بازاریابان

عملکرد بازاریابان عملکرد بازاریابان: بررسی عملکرد گروهی از بازاریابان در زمانها و مکانهای مختلف نشان داد: – ۸۰دصد فروش انجام شده پس از حداقل ۵بار پیگیری توسط فروشندگان انجام می‌گیرد. – پس تا دریافت اولین سفارش از مشتری حداقل پنج پیگیری نیاز دارید. – به برخی از آمارهای ویزیت فروشندگان …