کنترل در مدیریت

کنترل در مدیریت متن زیر در مورد کنترل در مدیریت مطالبی مختصر را در متن زیر مطالعه بفرمایید:   بحث کنترل و استقرار سیستمهای کنترل یکی از بحث‌های زیربنایی در مدیریت است کنترل در مدیریت چنان مهم و حیاتی است که در همان سال‌های نخست مطرح شدن مدیریت علمی توسط …