سخنی از الن کوپنر

سخنی از الن کوپنر سخنی از الن کوپنر را در متن زیر مطالعه بفرمایید:   در زندگی از چیزهای زیادی میترسیدم ونگران بودم, تا اینکه آنهاراتجربه کردم وحالا ترسی از آنها ندارم 1- از “شکست” میترسیدم, یاد گرفتم “تلاش نکردن یعنی شکست” 2- از “نفرت” میترسیدم, یاد گرفتم “به هر حال …