يک درجه پيشرفت كنيد

تلاش كنيد تا در پنج زمينه زير، هر روز حداقل يک درجه پيشرفت كنيد تلاش كنيد تا در پنج زمينه زير، هر روز حداقل يک درجه پيشرفت كنيد،متن زیر را دنبال بفرمایید:      1- تسلط بر جسم ورزش، تغذيه، كنترل وزن، رسيدگی به ظاهر بدن، ترک سيگار، قهوه و …