موضوعات مهم ایمنی و بهداشت در پروژه های نوسازی

سطح بالای ایمنی و بهداشت در کارگاه های نوسازی شامل فعالیت های تخریب می تواند به فاکتورهای کلیدی نسبت داده شود. این فاکتورها مربوط به فاز طراحی پروژه های نوسازی بعلاوه فاز اجرا و شامل کارفرما و پیمانکار می باشد. کارفرما بیشتر در فاز طراحی درگیر بوده بنابراین نظارت وی …