پیشگیری های مربوط به ایمنی مواد غذایی

پیشگیری های مربوط به ایمنی مواد غذایی پیشگیری های مربوط به ایمنی مواد غذایی :باید توجه داشت که برنامه های پیش نیاز خارج از سیستم haccp قرار دارند اما هنوز هم در داخل این سیستم هستند پس بازرسان نمی توانند همان ضوابطی را که درالزامات قانونی haccp وارسی کرده اند …

سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی

سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی : HACCP ابزاری برای ارزیابی خطر ها و استقرار سیستم های کنترل است و در آن تمرکز برای پیشگیری همواره نسبت به اتکا به آزمایش محصول نهایی در الویت قرار دارد. HACCP از قابلیت تطبیق با شرایط مختلفی همچون توسعه در …

معرفي استاندارد ايزو 22000 و كاربرد آن

معرفي استاندارد ايزو 22000 و كاربرد آن در جهاني كه ما در آن بسر مي بريم مفاهيم و عبارت هاي جديدي در حال شكل گيري است طوري كه متناسب با رشد و پيشرفت اقتصادي و صنعتي شدن جهان تعريف ها و مفهوم هاي نويني به وجود آمده و معرفي شده …