مراقبت مواد غذایی

مراقبت مواد غذایی مراقبت مواد غذایی :باید از سیستم ها و امکاناتی استفاده شود که از امنیت محل کار و جلوگیری از علامت گذاری نادرست محصولات اطمینان بعمل آید . برنامه باید شامل موارد زیر باشد اما به انها محدود نمیشود . تعیین وظایف /سمت شغلی و مسئولیت ها برای …