مدیریت ایمنی و بهداشت در سازه های فولادی

مدیریت ایمنی و بهداشت در سازه های فولادی هدف یک سیستم مدیریت ایمنی شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات در محیط کار است. برای آنکه یک برنامه ایمنی موثر واقع شود می بایست موارد زیر در نظر گرفته شود: -آنالیز خطرات در سطح کارگاه -تعهد مدیریت و خط مشی شرکت -آموزش …