سیستم مدیریت محیط زیست

سیستم مدیریت محیط زیست ایزو 14001:2015 سیستم مدیریت محیط زیست (EMS) در راستای به حداقل رساندن نارسایی ها و صدمات به محیط زیست الزاماتی را برای سازمانها ایجاد می نماید که کمترین آلایندگی و آسیب را به محیط اطرافشان وارد کنند. سازمان بین المللی استاندارد در سال 1993 جهت یکپارچگی …

اجرای برنامه ایمنی

اجرای برنامه ایمنی: برای اطمینان از اینکه برنامه مکتوب ایمنی توسط کارگران، پیمانکاران (اصلی و فرعی) پیگیری می شود، موارد زیر می بایست در اجرای برنامه مکتوب ایمنی شامل گردد: رهبری مدیریت و مشارکت کارگران در ایمنی و بهداشت برنامه ایمنی می بایست نشان دهنده این باشد که کلیه مدیران، …