ایزو 20000

ایزو 20000: ایزو 20000 یک استاندارد جهانی است که نیازهای سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM) را توصیف می کند. این استاندارد برای نشان دادن بهترین شیوه های توصیف شده در پیدایش چارچوب کتابخانه((ITIL طراحی شده است. ایزو 20000 همچنین از چارچوب های دیگر مانند چارچوب عملیات مایکروسافت پشتیبانی می …