پیش گفتار ایزو 9001

پیش گفتار ایزو 9001 ISO (سازمان استانداردسازی بین المللی) عبارت است از یک فدراسیون جهانی از سازمان های استانداردهای ملی (ارگانهای عضو ISO). امر تهیه استانداردهای بین المللی معمولا توسط کمیته های فنی ISO انجام می گیرد. هر کدام از اعضا که تمایلی به موضوع خاصی داشته باشد که برای …