صحه گذاری

صحه گذاری: متن زیر اطلاعاتی را در مورد صحه گذاری ارائه میدهد با ما همراه باشید. تشریح بند(2-5-7) استاندارد ISO9001:2015: صحه گذاری مجدد: این الزام بیان می دارد بر حسب مورد سازمان می بایست فرایندهای ویژه را پس از Validation اولیه، مجددا مورد صحه گذاری قرار دهد. صحه گذاری مجدد می …